Algemene voorwaarden - RB Cosmetics V.O.F.

Voor verkoop, levering en betaling van al onze producten gelden de navolgende Algemene Voorwaarden.


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle leveringen van goederen (hierna: “producten”) door RB Cosmetics V.O.F. (hierna: “verkoper”) aan een afnemer (hierna: “koper”), alsmede iedere daarop betrekking hebbende overeenkomst en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een offerte (hierna tezamen: “de overeenkomst”).
 2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.


2. Prijzen

 1. Alle prijscouranten zijn vrijblijvend. Met medewerkers van verkoper gemaakte afspraken die afwijken van de laatste prijscourant zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door verkoper.
 2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen en valutaverschillen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn geldig gedurende 2 weken na de datum van de offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Tussen verkoper en de afnemer komt een overeenkomst tot stand zodra verkoper de opdracht van de afnemer heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.


3. Levering

 1. Levering geschiedt franco aan huis bij een orderbedrag van € 90,00 of hoger. Bij orders beneden de € 90,00 is de koper € 6,95 toeslag voor kosten verschuldigd. De verkoper is gerechtigd deze bedragen te wijzigen indien kostenstijgingen hiertoe aanleiding geven.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij verkoper nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 3. Vanaf het moment van levering, daaronder mede begrepen het in 4.2 genoemde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van koper.
 4. Verkoper is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, als blijkt dat koper niet aan al haar verplichtingen ten opzichte van verkoper heeft voldaan.
 5. Verkoper levert slechts aan afnemers die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd zijn.


4. Afname

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op het adres van afnemer. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De
  afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.
 2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.


5. Adviesprijzen

 1. De verkoper zal koper prijslijsten met adviesprijzen van zijn leveranciers voor verkoop aan de consument verstrekken.


6. Doorverkoop

 1. Verkoper levert slechts aan afnemers die een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd zijn. Doorverkoop door kopers aan derden, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Schending van dit verbod geeft verkoper het recht eenzijdig tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst tussen verkoper en koper over te gaan. Voorts leidt schending van het betreffende verbod tot verbeurte door koper aan verkoper van een onmiddellijk opeisbare boete, gelijk aan de hoogte van het bedrag, waarvoor koper gedurende een jaar voorafgaande aan de schending van het verbod goederen en/of diensten van verkoper heeft afgenomen.


7. Staat en gebruik van de producten

 1. Koper zal producten van verkoper slechts in originele en ongeschonden toestand in voorraad houden, aanbieden, verkopen en leveren.
 2. Koper zal producten van verkoper alleen toepassen (en daarover adviseren respectievelijk voor gebruik aanbevelen) conform de daarvoor geldende gebruiksaanwijzing.


8. Industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten

 1. Koper zal verkoper afkomstige en van enigerlei merk, aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van enig product voor eigen handelsdoeleinden of die van derden bezigen of doen bezigen.
 2. Het is koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het door verkoper geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het geleverde.


9. Reclame

 1. Koper dient direct na levering en zo volledig mogelijk de producten te controleren op manco’s (hoeveelheden) en gebreken en deze eventuele manco’s of gebreken duidelijk te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Manco’s en gebreken met betrekking tot de inhoud van colli dienen uiterlijk binnen zeven dagen aan verkoper gemeld te worden. Manco’s en gebreken die redelijkerwijs niet binnen genoemde termijn konden worden geconstateerd dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen één maand na levering van de betreffende goederen mondeling/schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
 2. Indien en voor zover een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is verkoper uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen respectievelijk extra producten te leveren, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 3. Het reclameren ontslaat koper niet van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper.
 4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper onder door verkoper te bepalen voorwaarde.


10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper voor schade van koper is beperkt tot het in artikel 9.2 ter zake van reclames bepaalde, zodat verkoper in verband met door haar geleverde producten nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen, en verkoper niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, omzet- en winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van verkoper nimmer de waarde van de door haar geleverde producten overtreffen.
 2. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door normale slijtage van de producten of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de koper het heeft gebruikt of door onjuiste toepassing van de producten, is verkoper niet aansprakelijk.
 3. Voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij verkoper of van andere personen van wiens diensten verkoper gebruikt maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of andere aanwijzingen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van het door verkoper geleverde, is verkoper niet aansprakelijk, behoudens in geval
  van opzet en/of grove schuld.
 4. Koper vrijwaart verkoper inzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houden met door verkoper aan koper geleverde producten, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van verkoper en/of door haar ingeschakelde derden.


11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper blijft eigenaar van de door haar geleverde producten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen die zij op koper heeft betreffende leveranties door verkoper alsmede alle vorderingen betreffende het toerekenbaar tekort schieten door koper in de nakoming ter zake overeenkomsten tot leveranties, een en ander als bedoelt in artikel 3:92 BW.


12. Betaling

 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum netto, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De op de bank/giro-afschriften van verkoper aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen verkoper van haar te vorderen heeft met hetgeen zij meent op verkoper te vorderen te hebben.
 3. Indien koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.
 4. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief:
  – Over de eerste EUR 2.949,57 – 15%;
  – Over het meerdere tot EUR 5.899,14 – 10%;
  – Over het meerdere tot EUR 14.747,85 – 8%;
  – Over het meerdere tot EUR 58.991,42 – 5%;
  – Over het meerdere – 3%
 5. Klachten betreffende facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door verkoper, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard.


13. Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op betaling door koper voor reeds door verkoper verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor verkoper tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals overheidsmaatregelen, staking, in gebreke blijven van toeleveranciers, ten aanzien van voor de levering van verkopers producten benodigde goederen, en voorts van alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de koper (verder) na komt.


14. Beëindiging/schadevergoeding/opschorting

 1. Ingeval dat:
  A. Beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van koper wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven: of
  B. Koper haar eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient: of
  C. Een besluit wordt genomen tot en/of wordt overgegaan tot staking of overdracht van het bedrijf van koper of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel koper overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf: of
  D. Koper enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen
  jegens verkoper na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt,
  wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk
  opeisbaar zijn.
 2. Verkoper is in de in 14.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
  a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen (al dan niet door ontbinding) door een daartoe strekkend schriftelijke mededeling aan koper en/of
  b) enig door koper aan verkoper verschuldigd bedrag terstond in haar geheel op te eisen en/of
  c) alvorens verder te presteren eerst van koper zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van haar
  betalingsverplichtingen.


15. Recall

 1. Koper is gehouden mee te werken aan een door verkoper geïnstigeerde recall van producten. Eventuele schade voortvloeiend uit de recall wordt vergoed tot ten hoogste een bedrag van de factuurwaarde van de teruggehaalde producten, zoals in rekening gebracht door verkoper. Omzet- en winstderving wordt niet vergoed.


16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten bedoeld in artikel 1.1 is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter binnen het arrondissement waar verkoper is gevestigd, tenzij verkoper –als eisende partij- aan een rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.


17. Wijzigingen

 1. Verkoper is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen voor de koper slechts verbindend worden, indien verkoper de gewijzigde dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een rechtbank, alsmede koper van de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft kennisgegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de koper verkoper schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijziging in te stemmen.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo onder depotnr.
…………..

Neem contact met mij op

Geïnteresseerd in één of meerdere van deze producten? Laat je gegevens achter en RB Cosmetics neemt contact met je op.

Kwartaalactie, 2024 Q4

Geef hier uw bestelling door. Na ontvangst van uw bericht neemt RB Cosmetics contact met u op. 

Aanbiedingen / acties

Geef hier uw bestelling door. Na ontvangst van uw bericht neemt RB Cosmetics contact met u op. 

Kwartaalactie, 2024 Q3

Geef hier uw bestelling door. Na ontvangst van uw bericht neemt RB Cosmetics contact met u op. 

Aanbiedingen / acties

Geef hier uw bestelling door. Na ontvangst van uw bericht neemt RB Cosmetics contact met u op.